Veiklos sritys

   

 

ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS UGDYMO PROGRAMOS

Ugdymo programos. pdf

 

Šiaulių Dailės mokyklos ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo  programos grindžiamos bendrosiomis Dailės mokyklų programinėmis nuostatomis. Jomis remdamasi Dailės mokykla sudaro savo programą. Dailės mokyklos programą sudaro rekomenduojamų meninio /dailės/ ugdymo problemų, sričių, temų visuma. Kartu programa palieka galimybę kiekvienam mokytojui pasirinkti ugdymo turinį, metodus, raiškos būdus, medžiagas ir technologijas, atsižvelgiant į mokyklos galimybes, tradicijas, mokytojų pasirengimą bei moksleivių individualius poreikius ir gebėjimus.

 

ANKSTYVOJO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

Tikslai ir nuostatos:

 • Puoselėti vaikų kūrybos spontaniškumą ir individualumą.
 • Žaidybine forma supažindinti su pagrindiniais vizualios raiškos elementais ir būdais.
 • Skatinti domėtis savo krašto kultūra, tapti pilnaverčiais kultūrinio gyvenimo dalyviais.

 

PRADINIO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

Tikslai ir nuostatos:

 • Plėtoti ugdytinių intuityvų supančio pasaulio įvairovės suvokimą.
 • Puoselėti vaikų kūrybos spontaniškumą ir individualumą.
 • Žaidybine forma supažindinti su pagrindiniais vizualios raiškos elementais ir būdais.
 • Plėsti vaizduojamąją patirtį bei ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui.
 • Formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius.
 • Suteikti pradines elementariąsias žinias apie pagrindines dailės šakas.
 • Ugdyti dailės kūrinio suvokimo pradmenis.
 • Skatinti domėtis savo krašto kultūra, tapti pilnaverčiais kultūrinio gyvenimo dalyviais.
 • Formuoti pradinius įgūdžius dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti su skirtingomis atlikimo technikomis.
 • Formuoti vizualinio komunikavimo gebėjimus.
 • Realizuoti bendrajame ugdyme įgytus gebėjimus.

Programos turinys:

 • PLASTINĖ RAIŠKA turėtų būti plėtojama trimis kryptimis – spalvine, grafine ir erdvine.
 • DAILĖS PAŽINIMAS – apima elementariąsias dailės istorijos žinias nesilaikant chronologijos, kreipiant dėmesį į įvairių epochų stilių, laikotarpių, krypčių dailės kūrinių plastinę išraišką, žmoniškąsias vertybes, pagrindinių dailės rūšių ir žanrų bei šiuolaikinių vizualinių menų pažinimą, parodų lankymą, pokalbius apie konkrečius dailės kūrinius.
  Kompleksiškai ugdyti daile.

 

PAGRINDINIO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

Tikslai ir nuostatos:

 • Formuoti visuminį dailės specifikos suvokimą.
 • Derinti teorinį dailės pažinimą ir raišką.
 • Atskirų dalykų programas derinti tarpusavyje.
 • Derinti žinias, įgūdžius ir kūrybiškumą.
 • Mokymo procese remtis natūros studijomis, lietuvių liaudies bei profesionaliosiomis dailės tradicijomis, pasaulinės dailės palikimu, šiuolaikinio meno patirtimi.
 • Supažindinti su kūrybinio proceso savitumu, įvairiomis dailės šakomis bei žanrais.
 • Supažindinti su įvairiomis medžiagomis bei jų savybėmis, skirtingomis darbo priemonėmis, technologijomis.
 • Lavinti įvairiapusius gebėjimus, sieti mąstymą ir raišką.
 • Ugdyti savarankiškai mąstančią, kūrybingą ir iniciatyvią asmenybę, gebančią sąmoningai ir tikslingai pasirinkti dailės raiškos būdus bei priemones.
 • Ugdyti kultūros vertybių išsaugojimo, puoselėjimo bei plėtojimo poreikį.

Programos turinys:

 • PIEŠIMAS – integracinė įvairių dalykų disciplina, padedanti suvokti tikrovės formų įvairovę, formuoti jų perteikimo bei studijavimo tūris, forma, proporcijos, struktūra, šviesa, šešėlis ir pan. įgūdžius. Piešimas turėtų apimti studijinį struktūrinis, analitinis, konstruktyviais, kompozicinis, anatominis, ir kt., eskizinį bei interpretacinį piešinį.
 • SPALVINĖ RAIŠKA, SPALVOS STUDIJOS TAPYBA – tai tapybinio aplinkos suvokimo ir perteikimo bei spalvos, kaip dailės išraiškos priemonės, naudojimo pagrindai. Ji apima spalvininkystę, tapybinę plastiką, formos ir erdvės kūrimą spalva, įvairias tapybos technikas ir kt.
 • ERDVINĖ RAIŠKA SKULPTŪRA – erdvinės formos suvokimo ir kūrimo pagrindai. Ji apima lipdybą, skulptūrą, erdvinę plastiką, erdvinės formos kompoziciją, formą erdvėje, mažąją plastiką, skulptūrinį objektą ir kt.
 • KOMPOZICIJA – integruojanti disciplina, supažindinanti su dailės kūrinio kūrimo principais. Ji apima kompozicijos pagrindus, tradicinių plastinių menų kompoziciją tapybinė, grafinė, skulptūrinė bei keramikos, tekstilės, dailiosios odos plastikos ir kitos taikomosios dekoratyvinės dailės kompoziciją, monumentaliosios dekoratyvinės dailės kompoziciją, dizainas, naujuosius vizualinius menus instaliacija, performansas, žemės, kūno, konceptualieji menai ir kt., naujų technologijų menus komunikaciniai, kompiuteriniai, tarpdisciplininiai, video ir kt., atsižvelgiant į mokyklos turimą materialinę bazę ir mokytojų pasirengimą.
 • DAILĖTYRA – tai dalykas, supažindinantis su dailės ir architektūros istorine raida, kūrinių kūrimo istoriniu ir kultūriniu kontekstu, dailės rūšimis, žanrais ir vizualinės kalbos pagrindais, formuojantis individualų mokinio santykį su kūriniu, ugdantis gebėjimą vertinti. Dailėtyra apima dailės istoriją, teoriją stiliai, žanrai, meninės raiškos priemonės ir kt., kritika kūrinio analizė, interpretacija, vertinimas.

 

KRYPTINGO DAILĖS UGDYMO  PROGRAMA

Tikslai ir nuostatos

Programos kuriamos nereglamentuotai, atsižvelgiant į konkrečius mokinių poreikius dailės srityje.

Programos turinys

PASIRENKAMIEJI DALYKAI – įvairios dailės šakos, atsižvelgiant į mokyklos turimą materialinę bazę, mokinių poreikius dailės srityje ir mokytojų pasirengimą.