Priėmimas į mokyklą

Visus, visus vaikus, kurie mėgsta piešti ir, kurie nori išmokti piešti kviečiame ateiti mokytis į Šiaulių dailės mokyklą

 

Būsimų mokinių dokumentai priimami nuo einamųjų metų balandžio 1 d.

Šiaulių dailės mokykloje adresu: Gumbinės g. 18B, Šiauliai.

Informacija teikiama tel.  (8 689) 59 555 (raštinė), (8 636) 23 533 (pavaduotoja ugdymui), elektroniniu paštu: svdm@splius.lt arba svdm.ugdymas@smail.lt  

 

Šiaulių dailės mokykloje mokoma: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos ir dailėtyros.

 

Šiaulių dailės mokykloje vykdomos programos:

Ankstyvojo dailės ugdymo programa

7–9 m. amžiaus vaikams.

Mokymosi trukmė – 3 metai.

Užimtumas – 4 pamokos per savaitę.

Mokomieji dalykai:  erdvinė raiška, spalvinė – grafinė raiška.

Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

 

Pradinio dailės ugdymo programa

10–11 m. amžiaus vaikams.

Mokymosi trukmė – 2 metai.

Užimtumas – 8 pamokos per savaitę.

Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija. 

Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.

 

Pagrindinio dailės ugdymo programa

12 m. amžiaus ir vyresniems mokiniams.

Mokymosi trukmė – 4 metai.

Užimtumas – 9 pamokos per savaitę.

Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra. 

Organizuojamas gebėjimų patikrinimas. 

Baigus pagrindinio dailės ugdymo kursą (4 metai), įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

 

Kryptingo ugdymo dailės programa

Programa, skirta dailės mokyklą baigusiems ir norintiems tobulinti įgūdžius mokiniams arba mokiniams, ketinantiems studijuoti dailės specialybę aukštosiose mokyklose.

Mokymosi trukmė – 1 metai.

Užimtumas – 6 pamokos per savaitę.

Mokomieji dalykai: piešimas, tapyba.

Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLĄ

 

Mokiniai į Šiaulių dailės mokyklą priimami vadovaujantis Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-89 (toliau – Aprašas.DOC.). Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtintas  Mokinių priėmimo į dailės mokyklą tvarkos aprašas 2023 m (2023-03-20).pdf

  • Į ankstyvojo ugdymo programą priimami 7–9 metų vaikai. Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 
  • Į pradinio ugdymo programą priimami 10–11 metų vaikai. Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.
  • Į pagrindinio ugdymo programą (mokslas trunka ketverius metus)  priimami 12 metų ir vyresni mokiniai. Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.
  • Į (kryptingojo) išplėstinio ugdymo programą priimami pagrindinę ugdymo programą baigę mokiniai. Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

 

Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į Šiaulių dailės mokyklą, pateikia:

  • Prašymą pagal pateiktą formą (atsisiųsti ->    Prašymas priimti į dailės mokyklą.docx;.Prašymo nuoroda  https://forms.gle/7HfqYG122jyPBTDfA 
  • Formą dėl mokinio duomenų tvarkymo (atsisiųsti ->  Forma mokinio duomenų tvarkymas.pdf;;
  • Gimimo liudijimo arba paso kopiją.
  • Būsimi pradinio (10–11 metų vaikai) ir pagrindinio (12 metų ir vyresni) ugdymo programų mokiniai pateikia kūrybinių darbų aplanką (portfolio). Darbų vertinimo data – 2023 m. birželio 8 d., darbus vertins mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. Kitas mokinių priėmimo etapas organizuojamas iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 

Nepamiršti 2023 m. rugsėjo 1 d. atvykti į mokyklos raštinę – pasirašyti mokymosi sutarties. 

 

Jeigu mokinys metus ar daugiau darė pertrauką – nesimokė, jis priimamas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. be gebėjimų patikrinimo, patikslinant duomenis apie ankstesnį mokymąsi Šiaulių dailės mokykloje (duomenų tikslinimas su Mokinių registru užtrunka 1–3 d. d.). 

 

Prašymai mokytis mokykloje pateikiami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. Prašymus galima pateikti raštinėje arba el. paštu svdm@splius.lt (dokumentus pasirašius mobiliuoju (kvalifikuotu) parašu). Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJA MOKINIAMS, KURIE PATEIKĖ PRAŠYMĄ DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLĄ:

Sveikiname naujai tapusiu Šiaulių dailės mokyklos mokiniu. 2022–2023 m. m. grupių sąrašai bus skelbiami Šiaulių dailės mokykloje rugsėjo 1 d.

Tikslų mokinių ir tėvelių susirinkimų laiką skelbsime Šiaulių dailės mokyklos interneto svetainėje www.sdailesmokykla.lt ir mokyklos FB paskyroje.

Užsiėmimams reikia turėti: grafito pieštukų, trintuką, guašo rinkinį (6–12 spalvų), teptukus. Pagrindines priemones (popierių, molį, akrilo dažus) perka Šiaulių dailės mokykla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papildomas priėmimas į laisvas ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio I kurso programų vietas organizuojamas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 15 d. 

  • Būsimi pradinio (10–11 metų vaikai) ir pagrindinio (12 metų ir vyresni) ugdymo programų mokiniai pateikia vieną darbą, atliktą su pasirinkta technika, laisva tema. Darbų vertinimo data – 2023 m. rugsėjo 18 d., darbus vertins Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prašymus galima pateikti raštinėje arba el. paštu svdm@splius.lt (dokumentus pasirašius mobiliuoju (kvalifikuotu) parašu). Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupės formuojamos pagal mokinių amžių. Pagrindinio ugdymo IV kurso mokinių grupės formuojamos pagal mokinių pasirinktą dailės šaką.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Norint, kad Jūsų vaiką išbrauktume iš mokinių sąrašų, reikia pranešti Šiaulių dailės mokyklos administracijai, atsiunčiant užpildytą atsisiųsti->  Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.docx   išbraukti iš mokinių sąrašų  el. paštu  svdm@splius.lt.

   Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymą išbraukti iš mokinių sąrašų reikėtų pristatyti iki mėnesio pabaigos, kitu atveju – pvz., pateikus prašymą mėnesio viduryje, pabaigoje ir pan., iš sąrašų galėsime išbraukti tik mėnesio pabaigoje ir už šį mėnesį buhalterija (Šiaulių dailės mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Šiaulių Apskaitos centras (toliau – ŠAC)) skaičiuos įmoką už mokslą.