Mokyklos darbo grupės ir sudarytos komisijos

  Darbo grupių ir komisijų tikslas – rengti programas, dokumentus, mokymo programas bei siūlyti sprendimus Šiaulių dailės mokyklos administracijai nariams ir visuomenei aktualiais klausimais, įgyvendinant Šiaulių dailės mokyklos misiją ir tikslus ir /arba sudaryti galimybes darbo grupių pirmininkams ir nariams dalintis patirtimi, mokytis ir tobulėti.

 

Mokykloje veikia šios darbo grupės ir komisijos:

 

 • DARBO TARYBA 

  Darbo taryba (toliau – Taryba) – kolegialus Mokyklos darbuotojų interesus atstovaujantis organas. Taryba atstovauja visus Mokyklos darbuotojus informavimo, konsultavimo procedūrose, taip pat sprendžiant bet kuriuos klausimus, kurie gali turėti įtakos Mokyklos darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai, o savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Mokyklos vidinėmis darbo teisės normomis ir kitais teisės aktais. Taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Mokyklos darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų, o savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.

  Ši Taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio ir veikia savarankiškai. Darbdavys negali daryti įtakos darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą. Kai darbo taryba sutinka, darbdavio atstovai yra kviečiami dalyvauti darbo tarybos susirinkimuose.

  Šiai Tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka kitas darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.
  Darbdaviui pažeidus informavimo ir konsultavimo pareigas, darbo taryba turi teisę inicijuoti darbo ginčą dėl teisės. Darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus.

  Darbo taryba buvo išrinkta 2021 m. gruodžio 21 d. visuotiniuose mokyklos darbuotojų rinkimuose ir patvirtinta Darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis 2021 m. gruodžio 13 d. protokolu Nr. 1.

  Pirmininkė Irena Šliuželienė, mokytoja metodininkė;
  Sekretorė Ernesta Šimkienė, mokytoja;
  Narys Vidmantas Zarėka, mokytojas.

 

   Darbo tarybos kontaktai:  Irena Šliuželienė,  el. paštas:  irenakeramika@gmail.com 

  Mokyklos darbuotojų prašymai svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikiami elektroniniu laišku. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

 

 • MOKYKLOS TARYBA

  Tai svarbiausia mokyklos savivaldos organizacija, jungianti moksleivių, tėvų (globėjų), pedagogų bei socialinių partnerių ir mokyklos rėmėjų, atstovus. Jos pirmininkas negali būti mokyklos direktorius.

  Pirmininkas – Rinaldas Damskis, mokytojų atstovas;

  Nariai:

 1.   Jurgita Niauronienė – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
 2.   Katerina Fokė – mokinių atstovė;   
 3.   Kęstutis Šaltis – vietos bendruomenės atstovas (asocijuotas partneris).

 

 • MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA                                                

  Komisijos pirmininkas – Petras Slonksnis, mokyklos direktorius;

  Komisijos nariai:

 1. Eglė Bičkienė, mokytoja metodininkė;
 2. Gitana Kaltanienė, mokytoja metodininkė;
 3. Audronė Grosienė, mokytoja metodininkė;
 4. Rinaldas Damskis, mokytojas metodininkas;
 5. Daiva Vaičiulienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguotas asmuo.  

 

Mokytojų atestacijos komisijos funkcijos:

 • teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos  programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus;
 • atsižvelgdama į per metus pateiktus mokytojų prašymus, kasmet rengia ir suderinusi su institucijos vadovu, Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikia steigėjui / valdymo organui, tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą;
 • tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 • tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 • svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus;
 • svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
 • gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių);
 • svarsto mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 81 punktą).

 

 • ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO  KOMISIJA

​  Mokyklos vardu gautos paramos skirstymo komisijos tikslas – priimti rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo mokyklos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Gauta parama prioriteto tvarka skiriama tokiems uždaviniams įgyvendinti:

 • mokinių saugumo užtikrinimui;
 • ugdymo kokybės gerinimui.

  Komisijos pirmininkas – Rinaldas Damskis, mokytojas.

  Komisijos pirmininko pavaduotojas – Dalvytis Udrys, mokytojas;

  Komisijos sekretorė – Asta Norkuvienė, duomenų įvesties operatorė.

 

 • STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

  Strateginio plano rengimo darbo grupė rengia Šiaulių dailės mokyklos strateginį planą.

  2022 m. lapkričio 18 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 sudaryta tokios sudėties 2023–2025 m. m. strateginio veiklos plano rengimo grupės sudėtis:

  Pirmininkė – Gedutė Grigaliūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

  Nariai: 

 1.   Eglė Bičkienė, mokytoja;
 2.   Arvydas Masiulis, mokytojas;
 3.   Gitana Kaltanienė, mokytoja.

 

 • UGDYMO TURINIO TOBULINIMO METODINĖ DARBO GRUPĖ

  Darbo grupės tikslas – pritaikyti programų ugdymo turinį įvairių gebėjimų mokiniams, analizuoti  ugdymosi pokyčius, atlikti stebėjimą ir poveikio analizę.

 Pirmininkas – Vidmantas Zarėka, mokytojas;

 Nariai:

 1. Daina Dambrauskienė, mokytoja;
 2. Gitana Kaltanienė, mokytoja;
 3. Arvydas Masiulis, mokytojas;
 4. Kristina Rupšienė, mokytoja;
 5. Vilius Šliuželis, mokytojas;
 6. Irena Šliuželienė, mokytoja;
 7. Jolita Udrienė, mokytoja;
 8. Dalvytis Udrys, mokytojas;
 9. Viktorija Visockytė, mokytoja;
 10. Dainius Kulnys, mokytojas;
 11. Audronė Grosienė,  mokytoja;
 12. Eglė Bičkienė, mokytoja.

 

 • VEIKLOS PLANO RENGIMO IR STEBĖSENOS DARBO GRUPĖ

  Darbo grupės tikslas – rengti Šiaulių dailės mokyklos veiklos planą, vertinant svarbiausius mokyklos praėjusių metų pasiekimus, problemas, apibrėžiant veiklos tikslus ir uždavinius einamiems metams, numatytas priemones jiems įgyvendinti.

 Pirmininkė – Gedutė Grigaliūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 Nariai:

 1. Eglė Bičkienė, mokytoja;
 2. Rinaldas Damskis, mokytojas;
 3. Vidmantas Zarėka, mokytojas.

 

 • MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ  

  Darbo grupės tikslas – atlikti Šiaulių dailės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, kurio tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės  vertinimo uždaviniai yra:

 • rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;
 • išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus;
 • susitarti dėl mokyklos veiklos tobulinimo prioritetų;
 • aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.

  Atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą laikomasi objektyvumo, kolegialumo ir konfidencialumo principų.

 Pirmininkė – Gedutė Grigaliūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 Nariai:

 1. Arvydas Masiulis, mokytojas;
 2. Jolita Udrienė, mokytoja;
 3. Dalvytis Udrys, mokytojas.

 

 • INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

  Inventorizacijos komisijos  tikslas – atlikti metinę Šiaulių dailės mokyklos ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, bibliotekos fondo, įsipareigojimų bei skolų inventorizaciją.  

  Komisijos pirmininkė – Jolita Udrienė, mokytoja;

  Nariai:

 1. Viktorija Visockytė, mokytoja;
 2. Dalvytis Udrys, mokytojas;
 3. Justina Šabanaitė, sekretorė.

 

 • EDUKACINIŲ RENGINIŲ, KONKURSŲ VEIKLOS DARBO GRUPĖ

 Pirmininkė –  Gitana Kaltanienė, mokytoja;

 Nariai:

 1. Rinaldas Damskis, mokytojas;
 2. Kristina Rupšienė, mokytoja;
 3. Ugnius Ratnikas, mokytojas.

 

 • INTERJERO PUOŠIMO, DEKORAVIMO DARBO GRUPĖ

 Pirmininkė – Daina Dambrauskienė, mokytoja;

 Nariai:

 1. Eglė Bičkienė, mokytoja;
 2. Gitana Kaltanienė, mokytoja;
 3. Irena Šliuželienė, mokytoja;
 4. Jolita Udrienė, mokytoja;
 5. Dalvytis Udrys, mokytojas;
 6. Viktorija Visockytė, mokytoja.

 

 • PARODINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖ

 Pirmininkas – Vilius Šliuželis, mokytojas;

 Nariai:

 1. Eglė Bičkienė, mokytoja;
 2. Vidmantas Zarėka, mokytojas;
 3. Viktorija Visockytė, mokytoja;
 4. Dalvytis Udrys, mokytojas;
 5. Jolita Udrienė, mokytoja;
 6. Irena Šliuželienė, mokytoja;
 7. Kristina Rupšienė, mokytoja;
 8. Gitana Kaltanienė, mokytoja;
 9. Daina Dambrauskienė, mokytoja;
 10. Arvydas Masiulis, mokytojas;
 11. Ugnius Ratnikas, mokytojas;
 12. Rinaldas Damskis, mokytojas.

 

 • VIZUALINĖS INFORMACIJOS, SOCIALINIŲ TINKLŲ ADMINISTRAVIMO DARBO GRUPĖ

 Pirmininkė  – Gitana Kaltanienė, mokytoja;

Nariai:

 1. Kristina Rupšienė, mokytoja;
 2. Arvydas Masiulis, mokytojas;
 3. Akvilė Gulbinienė, mokytoja;
 4. Ugnius Ratnikas, mokytojas.

 

 • PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DIDAKTINIO, DALYKINIO KONSULTAVIMO DARBO GRUPĖ

  Pirmininkė – Irena Šliuželienė, mokytoja;

 Nariai:

 1. Eglė Bičkienė, mokytoja;
 2. Rinaldas Damskis, mokytojas;
 3. Daina Dambrauskienė, mokytoja;
 4. Jolita Udrienė, mokytoja;
 5. Dalvytis Udrys, mokytojas.

 

 • SVEIKATOS IR EMOCINĖS GEROVĖS STIPRINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Audronė Grosienė, mokytoja;

Nariai:

 1. Daina Dambrauskienė, mokytoja;
 2. Ernesta Šimkienė, mokytoja.

 

 • MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI VEIKLŲ VYKDYMO DARBO GRUPĖ

​  Darbo grupės tikslas – bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, teikti konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams.

PirmininkasUgnius Ratnikas, mokytojas;

Nariai:

 1. Vidmantas Zarėka, mokytojas;
 2. Dainius Kulnys, mokytojas.

 

 • VAIKO GEROVĖS, PAŽANGOS, PASIEKIMŲ IR ASMENS ŪGTIES DARBO GRUPĖ

  Vaiko gerovės komisija 

  Švietimo pagalba vaikams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dėmesys mokyklų nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimas, galimų konfliktų prevencija ir krizių valdymas – tokia plataus spektro veikla yra sutelkta ir patikėta mokyklų Vaiko gerovės komisijoms. Švietimo ir mokslo ministras 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 patvirtino Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. Kartu buvo panaikintos kelios darbo grupės ir komisijos, atsakingos už siauras, tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, specialųjį ugdymą.

  Mokyklų vaiko gerovės komisijų tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. Komisijos kompetencija – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jų pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams. Komisijų nariai taip pat spręs įvairias mokytojų ir vaikų santykių problemas, patars tėvams. Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokyklose, komisijų nariai organizuos krizių valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklų bendruomenėms, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei.

  Pažangos, pasiekimų ir asmens ūgties darbo grupės tikslas – analizuoti mokinių individualios ūgties ir kūrybinės ūgties rezultatus. Priimti sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo.

P irmininkė – Kristina Rupšienė, mokytoja;

Nariai:

 1. Ernesta Šimkienė, mokytoja;
 2. Jolita Udrienė, mokytoja.

 

 • SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO DARBO GRUPĖ

​  Darbo grupės tikslas – padėti Šiaulių dailės mokyklos bendruomenei užtikrinti psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, patyčių apraiškoms aplinką.

  Pirmininkė – Eglė Bičkienė, mokytoja;

  Nariai:

 1. Gitana Kaltanienė, mokytoja;
 2. Jolita Udrienė, mokytoja.