Paslaugos

MĖNESINIS MOKESTIS UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ:

    Vadovaujantis 2019 m. liepos 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-302 nustatyta, kad už vaikų papildomą ugdymą Šiaulių dailės mokykloje mokama:

  • Ankstyvojo dailės ugdymo programą – 5,00 Eur / mėn.
  • Pradinio dailės ugdymo programą – 13,00 Eur / mėn.
  • Pagrindinio dailės mokymo programą – 13,00 Eur / mėn.
  • Kryptingo dailės ugdymo programą – 5,00 Eur / mėn.  
    (Už kiekvieną mokslo metų mėnesį).

 

Tėvų įmokų už ugdymą Šiaulių dailės mokykloje surinkimo sąskaitos Nr. LT627300010091484975.

Atliekant pavedimą į nurodytą mokyklos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje pateikiama ši informacija:

  • Mokinio vardas, pavardė;
  • Mokinio grupė;
  • Mokėtojo kodas, kuris nurodomas kvito dešianiajame šone (SVM2123xx).

 

   Mokestis nemokamas, jei vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą. Ši tvarka reglamentuoja šeimų, turinčių mažas pajamas, atleidimą nuo užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą visų tipų papildomo ugdymo įstaigose.

 

 

MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ  MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

          1. Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja minėto mokesčio (toliau – mokesčio) mokėjimo tvarką Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose.

             2. Mokestį už neformalųjį vaikų švietimą nustato Šiaulių miesto savivaldybės taryba – neformaliojo vaikų švietimo įstaigų steigėja.

 

II. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

           3. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

           4. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

           5. Tėvams pageidaujant mokestis gali būti mokamas kas pusmetį:

        6.Tėvai (globėjai), kuriems yra taikomos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendime numatytos lengvatos, neformaliojo vaikų švietimo įstaigos vadovui pateikia:                                                                    6.1. prašymą;                                                                                                                                                                               

              6.2. pažymą apie socialinę pašalpą iš socialinių paslaugų skyriaus.

             7. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą nemokamas:

              7.1. jei vaikas nelankė įstaigos dėl ligos visą einamąjį mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją;

              7.2. mokinių vasaros atostogų metu;

              7.3. jei vieną mėnesį ar daugiau programa negali būti vykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių.

         7.4. dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos lengvatos, teikiami švietimo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui vaikui pradėjus lankyti įstaigą iki rugsėjo 20 dienos arba įgijus teisę į mokesčio lengvatą.

              7.5. laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

             7.6. pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

              7.7. atleidimas nuo mokesčio įforminamas įstaigos vadovo įsakymu.

              7.8. už vaikų atleidimo nuo mokesčio organizavimą bei dokumentų tvarkymą atsako švietimo įstaigos vadovas.

 

III. MOKESČIO PERKĖLIMAS AR GRĄŽINIMAS

         8. Jei nustatyto dydžio mokestis jau buvo sumokėtas iki ligos ir vaikui nelankius užsiėmimų ne mažiau kaip 1 mėnesį, mokestis perkeliamas į kitą mėnesį, tėvams pateikus prašymą ir gydytojo pažymą ar jos kopiją įstaigos vadovui.

             9. Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą grąžinamas:

             9.1. jei programa nebevykdoma, o mokestis buvo sumokėtas;

             9.2. jei mokestis buvo sumokėtas, o vaikas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos išbraukiamas iš įstaigos sąrašų;

            9.3. jei paskutinį mokslo metų mėnesį dėl pateisinamų priežasčių nevyko užsiėmimai (mokytojo ar vaiko liga, atostogos ar pan.) t.y. nukelti mokesčio į sekantį mėnesį nebėra galimybės.

           9.4. tėvai (globėjai) prašymą dėl sumokėto mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą perkėlimo į kitą mėnesį ar grąžinimo privalo pateikti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

        10. Jeigu nesumokamas mokestis už neformalųjį vaikų švietimą ilgiau kaip 1 mėnesį, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai informavęs tėvus (globėjus).

        11. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą.

     12. Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

        13. Įstaigos vadovas privalo supažindinti tėvus su šiuo tvarkos aprašu. 

 

 

ATLEIDIMO NUO UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ TVARKA

Dėl atleidimo nuo užmokesčio vaikų tėvai (kiti vaikus auginantys asmenys) papildomo ugdymo įstaigos vadovui pateikia:

1. Prašymą.

2. Socialinę pašalpą gaunančios šeimos pateikia tik prašymą ir pažymą iš savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus, kad yra socialinės pašalpos gavėjos.

 

Visi dokumentai dėl vaiko atleidimo nuo užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą saugomi ugdymo įstaigoje.